சிந்தனையாளர் முத்துக்கள்

தரையில் முளைக்கும் சாதாரண புற்களைப் போலவே, ஒரு தாவரத்தை மனிதன் உருவாக்கும் வரை, அவனது அறிவியல் அறிவைப் பார்த்து இயற்கை சிரித்தபடியே இருக்கும்.

Google+ Linkedin Youtube